Laboratorium Badania Wody i Ścieków

ANALIZA PRODUKTÓW NATURALNYCH

Widmo absorpcyjne (S)-3-[2-(N-metylopirolidyno)]pirydyny (nikotyny)

Analizie poddano liquid o stężeniu 36mg/ml tzw. baza stosowana w e-papierosach. Wykonano roztwór wzorcowy czystej nikotyny w glikolu propylenowym.

 

Sprzęt i odczynniki:

1) (S)-3-[2-(N-metylopirolidyno)]pirydyna, cz.d.a 99,9%

2) glikol propylenowy cz.d.a,

3) mikropipeta 20ul,

4) kuwety 1cm Si,

5) Spektrofotometr UV-VIS

 

Wykonano pomiar absorbancji A=f(C), dla roztworów nikotyny w glikolu o stężeniu 36mg/ml oraz 0,1mg/ml. Uzyskane widma przedstawiono na wykresie

 nikotyna.jpg